skip to Main Content

Organizacijų transformacijos programos

Adizes Organizacijų transformacijos programa tai sisteminis griežtai struktūrizuotas vadybinis procesas, nukreiptas į tvarų organizacijos rezultatyvumo bei veiklos efektyvumo didinimą. Šios programos metu keičiamas visos organizacijos narių mąstymas, elgesys ir galimybės sėkmingai atlikti užsibrėžtus uždavinius.

Programa kuriama patyrusių Adizes konsultantų kartu su organizacijos vadybos komanda. Kūrimo metu įvertinama organizacijos specifika, veiklos pobūdis, vidinė organizacijos kultūra, personalo kompetencijos ir t.t. Programos metu užtikrinama, kad būtų sukurta ir pastoviai palaikoma Pokyčių energija organizacijos viduje, be kurios neįmanoma padaryti sisteminių pertvarkų.

Adizes metodologija susideda iš 11 aiškiai apibrėžtų vadybinių pokyčių etapų, kurie įgyvendinami, remiantis griežtais eiliškumo principais.

11 ADIZES METODOLOGIJOS ETAPŲ

Adizes sertifikuoti konsultantai įgyvendina Adizes metodologiją žemiau pateiktais etapais, kurie veikia, kaip sisteminė visuma, siekiant padėti organizacijoms paspartinti plėtros procesą pereinant iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą, siekiant vystytis link  organizacijos Klestėjimo laikotarpio. Etapų seka, intensyvumas ir kiekvieno etapo trukmė individualiai pritaikoma atsižvelgiant į kiekvieno kliento specifinius poreikius.

I Etapassinergetinė (bendra) organizacijos diagnostika (Syndag™). Šio etapo metu suformuojama vadybinė komanda, susidedanti iš organizacijos raktinių atstovų, kurie kartu disponuoja žiniomis ir patirtimi, kas vyksta bet kuriame organizacijos padalinyje. Ši komanda, vadybinio proceso metu, integruojant Adizes konsultantui, atlieka gilų organizacijos vidinį vadybinį auditą, atkreipiant dėmesį į pagrindinius organizacijos vidinius iššūkius, kurie privalo būti išspręsti, siekiant visapusiškai pagerinti bendrą organizacijos efektyvumą ir padėti tapti (ar išlikti) rinkos lydere. Atlikus analizę, identifikuoti iššūkiai sugrupuojami ir paruošiamas detalus veiksmų planas, kaip jie bus sprendžiami.

II Etapassinergetinių komandų formavimas (Synerteam™). Kai kurios I Etapo metu identifikuotos problemos yra operacinio pobūdžio. Joms spręsti sudaromos vadybinės komandos, susidedančios iš vadybinio/ekspertinio personalo tų padalinių, kurie yra susiję su tos problemos sprendimu. Komandos pradžioje dirba integruojamos Adizes konsultanto, kurio funkcijas vėliau gali perimti vidiniai Adizes Integratoriai, paruošti Adizes Instituto ir dirbantys pačioje organizacijoje. Synerteam‘ai™ sprendžia problemas naudodami Adizes metodologijos vadybinius susirinkimų vedimo instrumentus

III Etapaspokyčių valdymo sistemos diegimas. Kad valdyti I Etapo pabaigoje sukurto Pokyčių įgyvendinimo plano diegimą, sukuriama paralelinė valdymo struktūra POC™ (Pokyčių lyderių taryba), kuri papildo įprastą organizacijos hierarchinę vadybinę struktūrą. POC™ atsako už Strateginį Pokyčių valdymą organizacijoje ir nuolat identifikuoja naujas problemas bei kuria Synerteam‘us™ joms spręsti, o taip pat atlieka šių komandų monitoringo darbą organizacijoje.

IV Etapasvizija/ misija/ vertybės. Šiame etape organizacijos pagrindinis dėmesys sutelkiamas į strateginius pokyčius, kuriuos, atsižvelgiant tiek vidinę, tiek išorinę organizacijos aplinką, būtina atlikti per artimiausią kelerių metų laikotarpį. Šie strateginiai pokyčiai remiasi I Etape identifikuota situacijos analize bei Organizacijos vizija, kokia ji siekia tapti ilgalaikėje perspektyvoje. Tokiu būdu atrenkami svarbūs strateginiai imperatyvai ir drauge sutariama, kad šia kryptimi bus dirbama per kartu apsibrėžtą laikotarpį (dažniausiai 3 metų laikotarpį). Taip pat kartu nusprendžiama, kokiomis vertybėmis remiantis organizacija sieks šių strateginių tikslų.

V Etapasstrateginė organizacijos Atsakomybių struktūros pertvarka. Organizacijos struktūra yra pertvarkoma atsižvelgiant į naujai suformuotą misiją, kuri atitinka organizacijos esamus pajėgumus, reaguoja į aplinką, atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtą gamybinį pajėgumą, verslumą bei plėtrą. Strateginės sesijos metu visa vadybinė komanda, integruojama Adizes sertifikuoto konsultanto,  suformuoja skaidrią kiekvieno padalinio Atsakomybių struktūrą, siekiant aiškios kiekvieno iš jų atskaitomybės  už jų veiklos rezultatus.

VI Etapasatskaitomybė. Šio etapo metu, remiantis V Etape sukurta Atsakomybių struktūra, sukuriamos/adaptuojamos valdymo informacinės sistemos. Tai daroma siekiant padėti užtikrinti, kad informacija naudojama sprendimų priėmimui sietųsi su naujai organizacijoje įdiegtos struktūros atsakomybėmis, o taip pat apibrėžtų aiškius kiekvieno padalinio ir jo vadovo Įgaliojimus priimant tam tikrus vadybinius sprendimus.

VII EtapasAdizes metodologijos įgilinimas organizacijoje. Šiame etape siekiama užtikrinti, kad kiekvienas organizacijos narys suprastų vykdomus sisteminius pokyčius. Tuo tikslu Adizes metodologijos taikymas ir specifika yra perduodama kliento organizacijai. Adizes Institutas apmoko ir patvirtina kritinį reikiamą organizacijos personalo kiekį, kuris toliau aiškins ir diegs Adizes pokyčių principus organizacijos viduje. Tuo siekiama užtikrinti, jog organizacija efektyviai taikytų Adizes programos etapus visuose organizacijos lygmenyse.

VIII Etapasdidžiausio našumo įvedimas. Šiame etape, remiantis komandiniu darbu ir naujai sukurta struktūra, peržiūrimi metiniai finansiniai bei plėtros tikslai ir uždaviniai, siekiant optimizuoti darbus ir užtikrinti maksimalią sinergiją tarp organizacijos padalinių. Šio etapo metu paruošiami planai, kurie atsiliepia padidėjusiu organizacijos našumu, siekiant maksimaliausio organizacijos efektyvumo. Šis etapas paprastai pasižymi padidėjusiu bei sparčiu poveikiu organizacijos pelningumui, kuris motyvuoja darbuotojus siekti aukštesnių veiklos rezultatų.

IX Etapas –  Strateginis išteklių paskirstymas. Šio etapo metu, įvertinus ilgalaikę organizacijos kryptį bei jos įgyvendinimo tikslumą kiekviename organizacijos vienete, perskirstomi finansiniai ir kiti resursai, siekiant atitikti organizacijos tikslus bei uždavinius. Suformuota strategija prisideda prie dabartinių siekių realizavimo bei padeda nustatyti naujas veiklos kryptis.

X EtapasSisteminės kibernetinės struktūros finalizavimas. Šio etapo metu apjungiamos ir patikslinamos visos naujai sukurtos valdymo struktūros, siekiant optimalaus jų tarpusavio darbo. Ši visuminė valdymo struktūra, apimanti skirtingus organizacijos lygius, užtikrina, kad jog organizacija kaip visuma nuolatos prisitaikytų prie pokyčių ir veiktų efektyviai. Šis etapas užbaigia apjungimą valdymo sistemos, kuri buvo įvesta III etape bei integruoja ją su V etape atlikta strategine struktūros pertvarka, tam, kad būtų užtikrinti pastovūs vadybinės energijos srautų mainai organizacijos hierarchinėje struktūroje, iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.

XI EtapasSąveikaujančios Motyvacinės sistemos įvedimas. Nauja organizacijos strategija, atsakomybių bei įgaliojimų struktūra, bei komandinis darbas reikalauja iš naujo įvertinti organizacijos paskatų bei atlygio sistemą, kuri turi būti nuosekli bei suderinta su naujai užsibrėžtų tikslų įgyvendinimu. Todėl šiame etape, įsivertinus visus aukščiau išvardintus aspektus bei individualius personalo motyvacinius faktorius, sukuriama nauja Motyvacinė sistema, skatinanti visą organizaciją bei jos individualius narius efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų.